Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element

Regulamin

§ 1. Rejestracja na Konferencję Microsoft Innovation Summit 2013

1.Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady rejestracji na Konferencję Microsoft Innovation Summit 2013, która odbędzie się we wspólnym obiekcie Lubelskiego Parku Naukowo Technologicznego w Lublinie na ul. Dobrzańskiego 3 oraz Inkubatora Technologicznego w Lublinie ul. Dobrzańskiego 1 w dniu 13 listopada 2013 r. ("Konferencja").
2. Rejestracja na Konferencję odbywa się poprzez wypełnienie formularza on-line, znajdującego się na stronie www.innovationsummit.pl/rejestracja. Podczas rejestracji należy podać wszystkie dane, wymagane w formularzu rejestracyjnym.
3. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie rejestracji, o której mowa w punkcie 3 lub dokonania rejestracji w Punkcie Rejestracyjnym w dniu 13 listopada 2013 roku na obiekcie Konferencji.
4. Rejestracja będzie prowadzona od dnia 15 września 2013 r. do dnia 13 listopada 2013 r. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia rejestracji w przypadku wykorzystania wszystkich dostępnych miejsc, przeznaczonych dla uczestników Konferencji. Informację o zakończeniu rejestracji Organizator zamieści na stronie www.innovationsummit.pl.
5. Każda osoba, po zarejestrowaniu się na Konferencję, otrzyma e-mail potwierdzający rejestrację.
6. Rejestracja oraz udział w Konferencją są bezpłatne.

§ 1.1. Dane osobowe

1.Organizator informuje, że dane osobowe uczestników, podane podczas rejestracji na Konferencję na stronie rejestracyjnej, przetwarzane są poprzez tę stronę, w celach rejestracyjnych oraz celach związanych z Konferencją a także w związku z obsługą techniczną strony rejestracyjnej. Zbieranie danych osobowych uczestników odbywa się na zasadzie pełnej dobrowolności, jednakże podanie tych informacji jest niezbędne do wzięcia udziału w Konferencji.
2. Organizator informuje, że dane osobowe uczestników, podane podczas rejestracji na Konferencję na stronie rejestracyjnej, mogą zostać przetworzone i wykorzystane w celach marketingowych związanych z Konferencją. Uczestnicy wyrażają zgodę na wysyłanie im e-maili z ofertami zawierającymi treści marketingowe i reklamowe.

§ 2. Rezygnacja z udziału w Konferencji

1. Rezygnacja z udziału w Konferencji musi być zgłoszona na piśmie na adres e-mail: ms-innovation-summit@outlook.com. E-mail z rezygnacją musi zostać wysłany z adresu podanego podczas rejestracji.

§ 3. Konferencja

1. Uczestnik dobrowolnie uczestniczy w Konferencji.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za dobra utracone przez Uczestników Konferencji, podczas jej trwania. Uczestnik wszelkie rzeczy osobiste wnosi na obiekt Konferencji na własną odpowiedzialność i pilnuje ich we własnym zakresie.
3. Uczestnik ma prawo uczestniczyć w sesjach technologicznych oraz warsztatach odbywających się podczas Konferencji.
4. Uczestnik ma prawo do bezpłatnego posiłku wydawanego podczas Przerwy Obiadowej.
5. Uczestnik ma prawo do korzystania ze Strefy Xbox.
6. Uczestnik ma prawo do bezpłatnych konsultacji z prelegentami w Strefie Expert.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za posiłki wydawane podczas Konferencji z w uwagi, iż zajmuje się tym firma zewnętrzna.
8. Uczestnik ma prawo brać udział we wszystkich konkursach trwających podczas Konferencji. Regulaminy poszczególnych konkursów dostępne będą w Punkcie Rejestracyjnym podczas trwania Konferencji.
9. Podczas Konferencji obowiązuje zakaz zrzeszania się, organizowania manifestacji, ruchów na tle politycznym i religijnym.
10. Na obiekcie Konferencji panuje zakaz palenia papierosów, spożywania alkoholu i zażywania substancji zakazanych przez polskie prawo.
11. Informujemy, że uczestnicy nie stosujący się do Regulaminu, zachowujący się w sposób nieodpowiedni lub zakłócający przebieg Konferencji zostaną natychmiastowo usunięci z obiektu, na którym odbywa się Konferencja. Osoby te nie mają prawa do jakichkolwiek roszczeń wobec Organizatora.

§ 4. Odwołanie Konferencji

1. W przypadku odwołania Konferencji z winy Organizatora lub z powodu siły wyższej, Organizator niezwłocznie poinformuje Uczestników Konferencji wysyłając zawiadomienie e-mailem oraz umieszczając oficjalny komunikat na profilu Facebook Konferencji, pod adresem: https://www.facebook.com/MicrosoftInnovationSummit

2. Organizator wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu szkód poniesionych przez Uczestników w związku z organizacją, przebiegiem, odwołaniem lub przesunięciem terminu Konferencji. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za korzyści utracone przez Uczestników z tego tytułu.

§ 5. Zmiany w regulaminie

1. Organizator ma prawo do zmian w Regulaminie. Informacje o zmianach zostaną wysłane pocztą e-mail do Uczestników. Jeśli Uczestnik nie akceptuje zmian w Regulaminie może na podstawie § 2 zrezygnować z udziału w Konferencji.Regulamin Konkursu "Przebierz się za..."

1. W Konkursie "Przebierz się za..." mogą wziąć wszyscy Uczestnicy konferencji Microsoft Innovation Summit 2013, którzy zarejestrowali się na stronie internetowej: http://www.innovationsummit.pl/rejestracja, otrzymali e-mail potwierdzający od administratora strony oraz pojawią się na scenie w Sali Wiedzy w momencie wskazanym przez konferansjera.
2. Osoby niepełnoletnie, czyli nie posiadające 18 lat, mają prawo wziąć udział w konkursie "Przebierz się za..." za pisemną zgodą opiekuna prawnego.
3. Konkurs będzie miał swój finał w dniu 13 listopada 2013 roku o godzinie 11:00, podczas konferencji Microsoft Innovation Summit 2013 na ul. Dobrzańskiego 1.
4. Osoby biorące udział w Konkursie „Przebierz się za...” przyjeżdżają na konferencję Microsoft Innovation Summit przebrane za:
a ) postacie z gier komuputerowych,
b ) produkty firmy Microsoft,
c) sławne postacie ze świata technologii.
5. Nagrodą główną w Konkursie „Przebierz się za...” jest telefon Nokia Lumia 720.
6. Zwycięzcę wybiera 3-osobowe jury złożone z prelegenta oraz dwóch przedstawicieli organizatorów konferencji Microsoft Innovation Summit. Zwycięzca zostanie wyłoniony o godzinie 11:00 (po pierwszym wykładzie) na scenie w Sali Wiedzy.
7. Organizatorem Konkursu „Przebierz się za...” jest Organizator Główny konferencji Microsoft Innovation Summit.
8. Fundatorem nagrody głównej w konkursie jest firma Marcin Borecki. Fundator odpowiada za dostarczenie nagrody głównej w dniu konferencji (tj. 13 listopada 2013 roku) oraz wręczenie nagrody zwycięzcy Konkursu.
9. W Konkursie "Przebierz się za..." wygrywa tylko jedna osoba.
10. Osoby biorące udział w Konkursie nie mają prawa odwołania się od werdyktu jury.
11. Uczestnicy konferencji Microsoft Innovation Summit 2013 zostaną poinformowani o Konkursie "Przebierz się za..." poprzez oficjalny profil konferencji na Facebook'u pod adresem: https://www.facebook.com/MicrosoftInnovationSummit oraz e-mail wysłany przez administratora strony.

Regulamin konkursu "COMBI Quiz".

1. W konkursie "COMBI Quiz" mogą wziąć wszyscy Uczestnicy konferencji Microsoft Innovation Summit 2013, którzy zarejestrowali się na stronie internetowej: http://www.innovationsummit.pl/rejestracja i otrzymali e-mail potwierdzający od administratora strony.
2. Osoby niepełnoletnie, czyli nie posiadające 18 lat, mają prawo wziąć udział w konkursie "COMBI Quiz" za pisemną zgodą opiekuna prawnego.
3. Konkurs "COMBI Quiz" trwa od 31 października do 08 listopada 2013 roku.
4. Organizatorem Konkursu "COMBI Quiz" oraz fundatorem nagrody głównej w konkursie jest firma COMBIDATA Poland sp. Z o.o. Organizator Konkursu odpowiada za dostarczenie nagrody głównej w dniu konferencji (tj. 13 listopada 2013 roku) oraz wręczenie nagrody zwycięzcy konkursu.
5. W konkursie "COMBI Quiz" wygrywa tylko jedna osoba.
6. Konkurs ma charakter testu jednokrotnego wyboru, składającego się z dwóch pytań. W Każdym pytaniu tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa.
7. Konkurs "COMBI Quiz" odbywa się w dwóch etapach:
a) w I etapie Uczestnicy odpowiadają na dwa pytania, które umieszczone są na http://edutesty.eduportal.pl/. Login i hasło dla wszystkich uczestników jest jednakowy : MIS2013.
b ) II etap – wylosowanie nagrody, która odbywa się w dniu konferencji, czyli
13 listopada 2013 roku na ul. Dobrzańskiego 1, podczas ceremonii zakończenia konferencji. W przypadku nieobecności wylosowanej osoby, zostanie wylosowany kolejny zwycięzca.
8. Uczestnicy konferencji Microsoft Innovation Summit 2013 zostaną poinformowani o konkursie "COMBI Quiz" poprzez oficjalny profil konferencji na Facebook'u pod adresem: https://www.facebook.com/MicrosoftInnovationSummit oraz e-mail wysłany przez administratora strony.
9. Nagrodą główną konkursu "COMBI Quiz" jest Xbox 360. Nagroda zostanie wręczona w dniu 13 listopada 2013 roku podczas konferencji Microsoft Innovation Summit 2013.
10. Organizator Konkursu informuje, że dane osobowe Uczestników, podane w celu uczestnictwa w konkursie "COMBI Quiz", mogą zostać przetworzone i wykorzystane w celach marketingowych. Uczestnicy wyrażają zgodę na otrzymywanie treści marketingowych i reklamowych drogą pocztową, mailową oraz telefoniczną przez organizatora Konkursu.
11.Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgoda na postanowienia niniejszego regulaminu.

Regulamin Konkursu „Sii Sharp”


1. W Konkursie "Sii Sharp" mogą wziąć udział wszyscy Uczestnicy konferencji Microsoft Innovation Summit 2013 (za wyjątkiem pracowników Sii), którzy zarejestrowali się na stronie internetowej: http://www.innovationsummit.pl/rejestracja, otrzymali e-mail potwierdzający od administratora strony oraz wypełnią formularz rejestracyjny dostępny w dniu konferencji przy stoisku firmy Sii Sp. z o.o., udzielając prawidłowych odpowiedzi na pytania konkursowe.
2. Osoby niepełnoletnie, czyli nie posiadające 18 lat, mają prawo wziąć udział w Konkursie "Sii Sharp" za pisemną zgodą opiekuna prawnego.
3. Organizatorem Konkursu oraz fundatorem nagrody głównej jest Sii Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisany pod numerem KRS: 0000249203 do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („Organizator Konkursu”).
4. Konkurs odbędzie się w dniu 13. listopada 2013 r. podczas konferencji Microsoft Innovation Summit 2013 przy ul. Dobrzańskiego 1 w Lublinie.
5. Organizator udostępnia formularz rejestracyjny przy stoisku firmy Sii Sp. z o.o. w dniu konferencji.
6. Warunkiem udziału w konkursie jest wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz udzielenie co najmniej 3 prawidłowych odpowiedzi na 4 pytania konkursowe. Jedno pytanie ma charakter pytania otwartego, 3 pozostałe są pytaniami testowymi, w których jedna z odpowiedzi jest poprawna.
7. Każdy uczestnik konferencji może tylko raz wziąć udział w Konkursie.
8. W konkursie wygrywa jedna osoba.
9. Nagrodą jest dysk zewnętrzny o pojemności 1 TB (WD My Passport 1TB WDBBEP0010BBK)- lub identycznej klasy.
10. Organizator Konkursu jest odpowiedzialny za dostarczenie nagrody głównej w dniu konferencji (13. listopada 2013 roku) oraz wręczenie jej zwycięzcy konkursu.
11. Zwycięzca zostanie wyłoniony za pomocą losowania formularzy zawierających co najmniej 3 prawidłowe odpowiedzi. Losowanie i wręczenie nagrody odbędzie się w dniu konferencji, 13. listopada 2013 r. i rozpocznie się o godz. 15.35 przy stoisku firmy Sii Sp. z o.o.
12. W przypadku nieobecności wylosowanej osoby, zostanie wylosowany kolejny zwycięzca. W przypadku nieobecności kolejnych wylosowanych osób, nagroda przysługuje pierwszej wylosowanej osobie i będzie można ją odebrać osobiście w siedzibie firmy Sii Sp. z o.o. przy ul. T. Szeligowskiego 8 w Lublinie w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o wygranej wysłanego na adres e-mail wskazany w konkursowym formularzu rejestracyjnym.
15. Uczestnicy konferencji Microsoft Innovation Summit 2013 zostaną poinformowani o Konkursie "Sii Sharp" poprzez oficjalny profil konferencji na Facebook'u pod adresem: https://www.facebook.com/MicrosoftInnovationSummit oraz e-mail wysłany przez administratora strony.
16. Organizator Konkursu informuje, że dane osobowe Uczestników, podane w celu uczestnictwa w konkursie "Sii Sharp", mogą zostać przetworzone i wykorzystane w celach marketingowych. Uczestnicy wyrażają zgodę na otrzymywanie treści marketingowych i reklamowych drogą pocztową, mailową oraz telefoniczną przez organizatora Konkursu.
17. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zgoda na postanowienia niniejszego regulaminu.

Patroni medialni